59-900, Armii Krajowej 103/1, Zgorzelec,     tel.: 75 775 27 72, fax: 75 771 35 49, kom.: 602 383 470 lub 606 803 617    biuro@impet.zgorzelec.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa „IMPET” Krzysztof Kwiatkowski. 59-900 Zgorzelec ul. Armii Krajowej 103/1 (ADO).
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: biuro@impet.zgorzelec.pl tel. +48 75 77 52 772
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu, zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a). RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W celu przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail oraz sms i mms na numer telefonu.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b). RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c). RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wynikających m.in. z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. art. 6 ust. 1 lit. f). RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Marketing bezpośredni ofert firm i osób z nami współpracujących.
 1. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 1. Do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw zględem ich przetwarzania (marketing bezpośredni).
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, prawo wycofania zgody a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem ADO.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-913 Warszawa). 
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby móc zawrzeć umowę. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne jeśli wynika z przepisów prawa.