59-900, Armii Krajowej 103/1, Zgorzelec,     tel.: 75 775 27 72, fax: 75 771 35 49, kom.: 602 383 470 lub 606 803 617    biuro@impet.zgorzelec.pl

Nasza firma prowadzi wyceny wszelkich rodzajów nieruchomości i przedsiębiorstw.

Właściciel biura Krzysztof Kwiatkowski jest rzeczoznawcą majątkowym. Posiada uprawnienia zawodowe nr 4117 w zakresie szacowania nieruchomości oraz  maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych. Jest członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończył studia podyplomowe „Wycena Przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w katedrze Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej Instytutu Nauk Ekonomicznych wydziału Inżynieryjno –Ekonomicznego.

Świadczymy usługi w zakresie wycen nieruchomości i przedsiębiorstw:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki gruntu, grunty rolne, grunty leśne),
 • nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych),
 • nieruchomości budynkowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wszelkich służebności)
 • spółek prawa handlowego

Najczęściej dokonuje się określenia wartości nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • ustalenia ceny sprzedaży / kupna,
 • działu spadków, zniesienia współwłasności,
 • ustalenia wysokości podatku od czynności cywilno prawnych i podatku od spadków oraz darowizn,
 • ustalenia wartości jako środka trwałego dla celów księgowych,
 • zmiany wysokości udziałów,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenie wysokości odszkodowania (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tytułu zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi),
 • ustalenie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

Wycenę przedsiębiorstw wykonujemy m. innymi do celów księgowych, przekształceń, zbycia, podziału, aportu.

Dla celów ustalenia ceny transakcyjnej lub podjęcia decyzji inwestycyjnej wykonujemy opinie o wartości nieruchomości oraz przeprowadzamy analizę lokalnego rynku nieruchomości.

Dokonujemy także wyodrębnień lokali połączonego z przygotowaniem zaświadczenia o samodzielności lokali. We współpracy z geodetą dokonujemy podziału nieruchomości.

Bezpośredni kontakt z rzeczoznawcą pod nr telefonu 606 803 617.